Om Markerud gård

 

Markerud er en ca 200 år gammel lystgård bygget av Collettfamilien på tidlig 1800-tallet. I dag er Markerud et kulturhus og selskapslokale. Huset har hatt en turbulent historie og i 2005 var det sterkt forfallent. I dag består området av en vakker nyrestaurert hovedbygning, en historisk hage omgitt av et beitet kulturlandskap.

markerud_fyrstikkfabrikk_ca1890small

 

Markerud gård har hatt gårdsdrift siden middelalderen. Gården ble fra midten av 1600-tallet eid av ulike borgere i Christiania. På 1700-tallet inngikk gården som en del av de store skog- og jordbrukseiendommene som Collett-familien i Christiania kom i besittelse av.

Otto og Marthine Collett
Otto og Marthine Collett

Den nåværende hovedbygningen på Markerud er en murbygning oppført tidlig på 1800-tallet. Byggherre var trelasthandler Otto Collett. Markerud ble benyttet som utfartsted under jaktsesongen og som enkesete for Otto Colletts hustru Marthine Collett. Norsk institutt for kultur-minneforskning har gjort dendrokronologisk undersøkelse (årrings-undersøkelse)  av de eldste bærebjelkene i huset. Disse er datert 1829. Hovedbygningen på Markerud er en vakker empirebygning beliggende i en engelsk landskapshage fra samme periode. Den ble vedtaksfredet i 1923 i den første puljen av bygningsfredninger i Norge. Bygningen har hatt flere glansperioder og flere perioder med sterkt forfall. I 2008 ble hele Markerudområdet varslet fredet. Både hagen, tunet, drengestuen og områdene omkring. Fredningssaken er inne i sluttbehandlingsfase og vil sannsynligvis være avklart i 2014.

Nittedals tændstikfabrik 1875
Nittedals tændstikfabrik 1875

På midten av 1800-tallet ble Markerud overtatt av Johan Lauritz Sundt som etablerte Nitedals Tændstikfabrik på jordet nedenfor hovedbygningen. Huset tjente som direktørbolig for fabrikken inntil fabrikken ble flyttet til Helsfyr på slutten av 1800-tallet. Fyrstikkfabrikken brant ned flere ganger og ble etterhvert bygget opp i tegl. På det meste hadde de ca 180 ansatte. Man regnet med at toglinjen skulle bygges i trasé forbi fabrikken, men det skjedde ikke. På slutten av 1800-tallet ble fabrikken gradvis flyttet til Helsfyr. Den sysselsatte mange ulike grupper; unge gutter og menn skaffet osp til produksjonen, unge jenter ferdigstilte fyrstikkene, kvinner hentet eskesett og tok med hjem for liming av esker. Da fyrstikkfabrikken flyttet produksjonen ble teglbygningene revet og teglen ble lagt i hauger på 1000 tegl og klargjort for gjenbruk.  En del av teglen ble brukt til bygging Nittedals kruttverk og ellers i en rekke grunnmurer til driftsbygninger i dalen.

 

Flyfoto av Markerud på 50-tallet
Flyfoto av Markerud på 50-tallet

Fra tidlig på 1900-tallet har eiendommen tillhørt Hans Prydz som var distriktslege, stortingsmann og i flere perioder ordfører i Nittedal. På bildet ser vi hvordan Markerud så ut på 40 og 50- tallet.  Det var fremdeles gårdsdrift på Markerud og stabbur og låve var fortsatt i bruk. Det var hester, kuer, griser, sauer, gjess og høner. På 60-70-tallet opphørte dette og driftsbygningene stod tomme og forfalt gradvis. Forfall og utvidelse av vei gjorde at låve og stabbur ble revet. Drengestue og hovedbygningen forfalt også. Hovedbygning og deler av hagen ble skilt ut og solgt. Etter mange års forfall ble hovedhuset  i 2005 kjøpt av Anne Prydz Sæterdal som har startet arbeidet med å restaurere bygningen og den historiske hagen. Dette arbeidet har i stor grad basert seg  på dugnadsinnsats fra familie, venner og folk i nærmiljøet. Restaureringsarbeid som har tatt 9 år. Idag eier familien også tun og drengestue og fortsetter restaureringen av disse. Historisk hage er ferdig restaurert og jordene omkring er kantryddet. De har til nå vært beitet av sauer og hester. Markerud parsellhagelag driver grønnsaksdyrking til eget bruk. Her deltar Slattum skole, Gnisten barnehage samt en rekke enkeltpersoner i hyggelig fellesskap. Hovedbygningen er i dag i aktiv bruk som selskapslokale, ulike typer kulturformål og som dagtilbud for personer med demens og deres pårørende i samarbeid med Nittedal kommune og frivillige.

Bilde av fyrstikkesker fra Nitedal fyrstikkfabrikk
Gamle skatter

Her er et morsomt bilde av noen gamle fyrstikkesker fra Markerud og Nittedal tendstikfabrik. Disse eskene har vi fått av en snekker som fant dem godt gjemt i bjelkelaget i en gammel tømmergård han har vært med å restaurere i Hamar sentrum. Snekkeren har tidligere arbeidet med restaurering av Markerud og syntes eskene hørte hjemme her. Hvis andre har gamle fyrstikkesker som kommer fra Markerud så er vi selvsagt interessert i det.

 

Markerud i dag
Markerud i dag